Afgelopen week hebben VGZ en KNGF intensief bestuurlijk overleg gevoerd over de behandelindex (BI). Daarnaast is door de experts van beide organisaties uitvoerig stilgestaan bij de wijze waarop de behandelindex wordt berekend en toegepast. 

Beide organisaties zijn het eens dat de concerngemiddelden en de praktijkgemiddelden volledig transparant aan praktijken ter beschikking gesteld dienen te worden. Ook is overleg gevoerd over het toepassen van coulance voor praktijken die een schommeling groter dan 25% laten zien in de door VGZ berekende BI binnen de meetperiode. VGZ onderzoekt voor welke praktijken en in welke mate het verlenen van coulance van toepassing zou moeten zijn. Meegenomen worden alle praktijken waar sprake is van zo’n grote schommeling en niet alleen voor hen die bezwaar hebben aangetekend. Verder krijgen alle praktijken die een bezwaarschrift hebben ingediend bij VGZ -en nog geen antwoord hebben gekregen- nog deze week een reactie. VGZ heeft het KNGF laten weten dat zij op de uitnodiging in gaat mee te denken over de ontwikkeling van een uniform model voor alle verzekeraars.
Over de wens van het KNGF om bij de contractindeling niet uit te gaan van de behandelindex, maar de ondergrens van de betrouwbaarheidsinterval te hanteren en met praktijken te delen, is nog geen overeenstemming. Hierover zal op 3 november a.s. nog bestuurlijk overleg plaatsvinden.

Daarnaast heeft VGZ positief gereageerd op het verzoek van het KNGF om voor praktijken die t/m vrijdag 28 oktober bezwaar hebben gemaakt tegen de behandelindex en hun contract nog niet hebben ondertekend, de uiterste tekendatum op te schuiven van 1 november naar 14 november aanstaande.

Het KNGF is verheugd over de inzet van VGZ om deze problematiek rond de behandelindex uit de wereld te helpen. Daarbij vertrouwt het KNGF er op dat ook andere zorgverzekeraars deze constructieve opstelling zullen volgen.

KNGF blijft van mening dat een behandelindex niet geschikt is als norm. De manier waarop de behandelindex op dit moment door verzekeraars ingezet wordt, leidt tot een “race to the bottom” die niet goed is voor de kwaliteit van de zorg. Een bijkomend bezwaar is dat iedere verzekeraar de BI op haar eigen manier berekent.

Een afwijkende behandelindex kan gebruikt worden als een indicator dat er mogelijk sprake is van een afwijking in de kwaliteit en/of doelmatigheid. Nader onderzoek zou dan uit moeten wijzen of dat inderdaad het geval is.
De ambitie van het KNGF is dat uiteindelijk het nieuwe kwaliteitsregister KRF NL, dat we met MKIB ontwikkelen, maatgevend wordt. In dit systeem kan een uniforme en wetenschappelijk onderbouwde behandelindex een waardevol element worden.

Deel deze pagina: