Algemene voorwaarden Fys’Optima Academy

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de cursist zich bij Fys’Optima  heeft ingeschreven voor het volgen van een cursus, training of coaching traject. Op iedere cursus/training/coaching traject  van Fys’Optima zijn onderstaande  voorwaarden van toepassing.

 

1. Inschrijving: 

U kunt zich alleen aanmelden voor een cursus of training  door het retourneren van het volledig ingevulde inschrijfformulier via de website of andere digitale media. Inschrijving en plaatsing volgen na ontvangst van het volledig ingevulde formulier. Van de inschrijving en de plaatsing krijgt de cursist een bevestiging per Email.

2. Aantal toe te laten deelnemers:

Fys’Optima behoudt zich het recht voor  bij een overschrijding van het aantal deelnemers een wachtlijst aan te leggen in volgorde van binnenkomst van aanmelding. De cursisten die niet geplaatst kunnen worden krijgen daarvan bericht. 

3. Afgelasting van een cursus:

Indien zich naar ons oordeel onvoldoende cursisten hebben ingeschreven voor een cursus, zijn wij bevoegd de betreffende cursus tot 2 weken voor aanvang  te annuleren, ook indien de in artikel 1. bedoelde bevestiging door de cursist mocht zijn ontvangen. In dit geval zal het eventueel reeds betaalde cursusgeld door ons worden gerestitueerd binnen 14 werkdagen.

Bij verhindering en/of ziekte van een docent zal Fys’Optima indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgen. Maar indien vervanging niet mogelijk blijkt zal Fys’Optima de cursist hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Fys’Optima zal in dat geval zo snel mogelijk met alternatieve data komen. (In geval van verhindering en/of ziekte van een docent heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding)

4. Punten kwaliteitsregister:

Indien voor de scholing punten gelden zal de aan een deelnemer toegekende scholingspunten door Fys’Optima worden doorgegeven aan het KNGF, mits de cursist de hiervoor benodigde gegevens tijdens zijn/haar aanmelding volledig en correct heeft ingevuld.

5. Geheimhouding:

De cursist is verplicht alle persoonlijke gegevens over patiënten en anderen die hem/haar in het kader van de cursus worden toevertrouwd op dezelfde wijze als vertrouwelijk te beschouwen als wanneer de gegevens hem/haar in de eigen beroepsuitoefening als paramedicus direct worden meegedeeld. Op dergelijke gegevens is het medisch beroepsgeheim van toepassing.

6. Auteursrechten: 

Indien op door ons aan de cursist ter beschikking gesteld cursusmateriaal auteursrechten rusten, blijven deze rechten rusten bij de desbetreffende auteur. Het is de cursist niet toegestaan om het studiemateriaal op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen.

7. Aansprakelijkheid:

Fys’Optima  is niet aansprakelijk voor geleden schade, één en ander opgevat in de meest uitgebreide zin, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verzorgen van de nascholing of voor praktijktoepassingen van hetgeen u in de cursus wordt meegedeeld noch voor eventuele gevolgschade.

8. Betalings- en annuleringstermijn:

Drie  weken voor aanvang van de cursus of training wordt de factuur verzonden, u dient deze factuur binnen 14 dagen te voldoen.

Bij open inschrijvingen geldt er een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de inschrijving kosteloos kan worden geannuleerd.

Bij annulering door de cursist binnen 21 dagen voor aanvang van de cursus wordt geen restitutie verleend. Het is bij verhindering  van de oorspronkelijke deelnemer altijd mogelijk een vervanger te sturen.