Nieuws

Hoe werkt de zorgcontractering paramedici?

19 juni 2019

Hoe werkt de zorgcontractering paramedici?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is bevoegd tot het stellen van regels betreffende de wijze van totstandkoming van overeenkomsten met betrekking tot zorg of tarieven en betreffende de voorwaarden in die overeenkomsten.

Vanaf 1 januari 2018 is de Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw van kracht. Deze regeling schrijft het proces waarin zorgaanbieders en zorgverzekeraars tot overeenkomsten komen. Dankzij deze regeling is de transparantie van het inkoopproces voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars vergroot.

De volledige tekst vind je hier: Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw

https://wetten.overheid.nl/BWBR0040239/2018-01-01

De zorgcontractering verloopt in een jaarlijkse contracteercyclus. De belangrijkste perioden en data in deze cyclus zijn:

1 april

Uiterlijk op 1 april voorafgaand aan het kalenderjaar of de kalenderjaren waarvoor de zorginkoop zal plaatsvinden maken de zorgverzekeraars het zorginkoopbeleid en de procedure van de zorginkoop bekend. In het inkoopbeleid staat op hoofdlijnen beschreven hoe de contracten er komend jaar uit komen te zien

Deze informatie betreft in ieder geval:

  • de verschillende fasen waaruit de zorginkoop bestaat en de termijnen waarbinnen de zorgaanbieder onderscheidenlijk de zorgverzekeraar in de verschillende fasen moeten reageren;
  • de bereikbaarheid van de zorgverzekeraar gedurende de zorginkoop;
  • het kwaliteitsbeleid dat de zorgverzekeraar bij de zorginkoop hanteert;
  • de minimumeisen waaraan zorgaanbieders moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een contract;
  • in welke mate de zorgverzekeraar ruimte biedt voor innovatief zorgaanbod en, indien van toepassing, welke specifieke eisen de zorgverzekeraar stelt aan dergelijk innovatief zorgaanbod;
  • een overzicht van de wijzigingen in het zorginkoopbeleid ten opzichte van het voorgaande zorginkoopbeleid.

April t/m juni

Vanaf de bekendmaking gaan de belangenbehartigers, waaronder Fys’Optima, in gesprek met de zorginkopers van de betreffende zorgverzekeraars, koepelorganisaties en bijvoorbeeld de Nederlandse Zorgautoriteit om tot een heldere en werkbare contractering te komen.

Indien de zorgverzekeraar een wijziging aanbrengt in het zorginkoopbeleid en de procedure van de zorginkoop, maakt hij dit tijdig bekend op dezelfde wijze waarop de bekendmaking van de eerdere informatie heeft plaatsgevonden. Wijzigingen na 1 april worden bij bekendmaking door de zorgverzekeraar gemotiveerd.

Op basis van een gedegen analyse van het inkoopbeleid en de contracten die je van zorgverzekeraars krijgt  helpen we je om de beste keuze voor je eigen situatie te maken en al of niet te voldoen aan de gestelde eisen.

Juli t/m oktober

In juli krijg je van de zorgverzekeraar een overeenkomst voor het komende jaar aangeboden. Bij alle zorgverzekeraars is er de mogelijkheid tot het  indienen van een onderbouwd tegenvoorstel voor het aanbod. Wanneer er overeenstemming is bereikt krijg je het het contract van de verzekeraar.

Bekijk per verzekeraar wanneer je de overeenkomst kunt verwachten en wat de uiterste tekentermijn voor de contracten van 2020 is.

 a.s.r. Zorg

 Uiterlijk 15 oktober 2019

 Begin november 2019

 Caresq

 Augustus/september 2019

 1 november 2019

 CZ

 Uiterlijk eind juli

 31 oktober 2019

 De Friesland

 2e helft september

 +30 dagen

 DSW

 September 2019

 12 november 2019

 ENO

 20 september 2019

 1 november 2019

 Menzis

 Augustus/september 2019

 1 november 2019

 ONVZ

 16-20 september 2019

 + 6 weken

 VGZ

 September/oktober 2019

 31 oktober 2019

 Z&Z

 16-20 september

 1 november 2019

 Zilveren Kruis

 20 september 2019

 5 november 2019

 

3e dinsdag in september

Prinsjesdag, de derde dinsdag van september is een belangrijke dag voor de Nederlandse politiek en afgeleid daarvan de zorg. Op die dag spreekt het staatshoofd in de Staten-Generaal in verenigde vergadering bijeen de troonrede uit. Daarin geeft de regering aan wat het regeringsbeleid zal zijn voor het komende jaar.

Hierna biedt de minister van Financiën namens de regering het koffertje met de Rijksbegroting en de miljoenennota aan de voorzitter van de Tweede Kamer aan.

In de miljoenennota worden de belangrijkste plannen van het kabinet voor het volgende jaar besproken. Hierbij wordt ingegaan op de kosten en de invloed van deze plannen op de burgers en de bedrijven.

Ook de zorg wordt hierin prominent meegenomen daar deze een van de grootste en snelst groeiende uitgavenpost van het Rijk blijft. In deze plannen staan ook  directe invloed op de inhoud van de basisverzekering voor het komende jaar.

November  t/m april

In de periode september t/m december  wordt het zorginkoopbeleid en de procedure door, van en met de zorgverzekeraars geëvalueerd en meegenomen voor de start van de nieuwe cyclus om te komen tot een nieuwe zorginkoopbeleid voor het volgende jaar.

De zorgverzekeraars publiceren in december op hun website alle gecontracteerde  zorgaanbieders voor het nieuwe jaar.

 

Ik hoop dat dit een waardevol  artikel voor je is.

Mochten we je ergens mee kunnen helpen, weet dan dat we voor je klaar zitten.

We zijn bereikbaar via telefoonnummer  041 633 0 622 of emailadres  info@fysoptima.nl

We helpen je graag.