Nieuws

Ledenraadpleging kngf praktijkregister

18 augustus 2020

Door een whatsapp contact met Robert Versteegh kwam de vraag naar me toe om de Ledenraadpleging KNGF ook in de nieuwsbrief van Fys’Optima aandacht te geven. En dan met name het standpunt van de Beroepsinhoudelijke verenigingen, BI’s. 

Als voorzitter van de NVMT en VHVL ben ik nauw betrokken bij dit onderwerp. Een groot aantal BI’s hebben zich ook verenigd in een federatie (FFS) en ook daar ben ik de trekker van. Niet om dit belangrijk te maken, maar wel om aan te geven hoe mijn betrokkenheid bij dit onderwerp is. Overigens ben ik daarnaast praktijkhouder van een Plus-praktijk, maar dit terzijde.

 

Vooraf

De ledenraadpleging is voort gekomen uit een motie tijdens de ALV van het KNGF in juni jl. Een dag er aan voorafgaande heeft het KGNF kenbaar gemaakt een aantal besluiten te gaan nemen. Tijdens de ALV is middels een motie het bestuur verzocht om die besluiten middels een ledenraadpleging aan de leden voor te leggen. De besluiten van het KNGF komen voort uit het besluit van Zilveren Kruis om de overeenkomst met het KNGF inzake de Pluspraktijken m.i.v. 2021 te beëindigen. Voor 2021 wordt alleen het praktijkregister van Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) erkend om voor een hoger tarief in aanmerking te komen. Daarmee ontstaat de situatie dat veel Plus-praktijken over zullen stappen naar SKF. Dit zal langzamerhand veel praktijkhouders bekend zijn.

 

Actie KNGF

Als KNGF kun je dan een paar dingen doen: een eigen register opzetten onder de naam Stimulerende Praktijkomgeving (SPO). Tot nu toe is die opzet door Zorgverzekeraars nog niet gehonoreerd. 

Een andere oplossing is om via het Innovatie Platform Fysiotherapie (IPF) een nieuw register te laten ontwikkelen. Het KNGF staat daarbij op afstand. Zeker is, dat deze oplossing voor 2021 niet gehonoreerd wordt door de verschillende Zorgverzekeraars. De derde optie is samenwerking zoeken met SKF om te komen tot een gezamenlijk praktijkregister. De voorgenomen besluiten hadden betrekking op deze drie punten.

 

Standpunt BI’s

De BI’s zien in samenwerking met SKF veel mogelijkheden. Een samenwerking met het SKF biedt een oplossing voor PLUS-praktijken die op dit moment geen fatsoenlijk alternatief hebben bij het KNGF.  Het brengt KNGF en SKF, twee partijen die allebei op zich zelf het beste voor hebben met de beroepsgroep, bij elkaar. Doordat ze regelmatig naast elkaar staan i.p.v. gezamenlijk op te trekken,  bereiken ze niet altijd het beste voor het geheel. Externe partijen hebben deze situatie regelmatig benut om ons uit te spelen en dit gebeurt nog steeds. De positie van onze beroepsgroep wordt hierdoor regelmatig aangetast. Door samen te werken ontstaat een eenheid waardoor externe partijen minder makkelijk de beroepsgroep uit elkaar kunnen spelen. De ledenraadpleging is specifiek gericht op het praktijkregister, maar gaat verder dan dat. Een samenwerking met SKF levert daarnaast andere voordelen op. Dit maakt dat de huidige ledenraadpleging ook van belang is voor mensen die niet werkzaam zijn in een PLUS-praktijk. Het belang gaat verder dan de 1e lijn, verder dan extramuraal. Het raakt de hele beroepsgroep.

Naast de positie naar externe partijen is er nog een ander aspect van belang. De tweedeling die bestaat tussen SKF en KNGF heeft ook tot gevolg dat collega’s hun lidmaatschap van KNGF en/of hun beroepsinhoudelijke vereniging hebben opgezegd. Met als gevolg dat er minder geld is voor kwaliteitsontwikkeling of om onze belangen te behartigen. Ook dit verzwakt onze positie. 

Om die reden zijn de gezamenlijke BI’s van mening, dat dit het juiste moment is om de samenwerking met Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) te realiseren. Met als gevolg dat er weer eenheid komt met een versterkte positie naar externen. Het maakt ook bundeling van middelen mogelijk om kwaliteitsbeleid te financieren. Deze twee argumenten zijn moeiteloos uit te breiden. Maar het lijkt mij, dat het doel op grond van deze twee argumenten al evident genoeg is: éénheid binnen de fysiotherapie. 

 

Geen verplichting tot deelname praktijkregister

Samenwerking tussen  het SKF en het KNGF betekent niet dat er een verplichting komt om in te schrijven bij een praktijkregister. Dit blijft een vrijwillige keuze. Binnen een samenwerking KNGF-SKF kan er op allerlei manieren vorm gegeven worden aan deze samenwerking. Binnen onze beroepsgroep kennen we veel verschillende belangen. Dat is zo en zal ook zo blijven. Daar zit ook onze kracht. Binnen de samenwerking met SKF is het naar mijn volste overtuiging mogelijk om al die belangen recht te doen. En daar waar belangen schuren af en toe wat te schaven zodat de belangen passen binnen het grotere geheel. 

Invloed Zorgverzekeraars

Over de invloed van Zorgverzekeraars kan veel gezegd worden. Feit is, dat ze voor veel praktijken een partner zijn om mee samen te werken. En juist om meer invloed op die samenwerking te verkrijgen is eenheid binnen onze beroepsgroep van eminent belang. 

 

Tot slot: het gaat dus om meer, veel meer, dan de overstap van Pluspraktijken naar SKF. De BI’s zijn van mening, dat samenwerking KNGF-SKF ons vak, ons beroep verder kan helpen en dat daar nu het moment voor is.

 

Gerard van der Wees

Voorzitter NVMT/VHVL/FFS