Nieuws

Overzicht ontwikkelingen & zorginkoopbeleid 2024

17 april 2023

Inleiding

Fys’Optima is het grootste landelijke kwaliteitsnetwerk van fysiotherapiepraktijken. Haar partners onderscheiden zich door service, kwaliteit en transparantie. Een goede informatievoorziening is hierin essentieel. Om haar partners hierin tegemoet te komen heeft Fys’Optima een “Overzicht ontwikkelingen en zorginkoopbeleid 2024” opgesteld. Hoewel in deze tijden geen enkel document volledig zal zijn, zijn we van mening dat dit document de belangrijke ontwikkelingen beschrijft en daarmee de nodige waardevolle informatie bevat voor je praktijkvoering.

 

Download hier het complete rapport:

20230417 Overzicht zorginkoopbeleid 2024.pdf

 

 

Zorginkoopbeleid (algemene informatie)

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders doorlopen een jaarlijks proces van zorginkoop, de zorginkoop cyclus. Al neemt het gehele proces veel meer dan een jaar in beslag en sluiten zorgverzekeraars ook steeds vaker meerjarige contracten met zorgaanbieders. 

Criteria en normen

Zorgverzekeraars stellen dus jaarlijks hun zorginkoopbeleid vast. Zorgaanbieders kunnen mede op basis van het inkoopbeleid bepalen of ze met de betreffende zorgverzekeraar een contract willen sluiten. In het inkoopbeleid beschrijven zorgverzekeraars voor alle zorgsoorten (bijvoorbeeld ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en huisartsenzorg) op basis van welke criteria zij zorg inkopen. Zoals prijs, kwaliteit, wachttijden en veiligheid. Daarbij gebruiken zorgverzekeraars normen die beroepsverenigingen vaststellen. Sommige zorgverzekeraars voegen daar ook eigen normen aan toe. Voor het stellen van deze normen halen zorgverzekeraars soms ook input uit patiëntervaringen of -expertise.

Andere aspecten

Naast de landelijke normen en eventueel ‘eigen’ normen, kijken zorgverzekeraars ook naar andere aspecten om mee te nemen in het zorginkoopbeleid. Denk aan bepaalde service. Een voorwaarde zou kunnen zijn dat een zorgaanbieder ook online zorg levert. Zorgverzekeraars kunnen zorgaanbieders stimuleren om dit aanbod te leveren. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via een opslag op het tarief voor het leveren van bepaalde diensten. En soms ook door geen contracten te sluiten met aanbieders die de gewenste dienstverlening niet bieden.

Samenstelling verzekerdenbestand

Een ander belangrijk vertrekpunt voor de inkoop van zorg is de samenstelling van het verzekerdenbestand van de zorgverzekeraar. Hoe is de verdeling van verzekerden over regio’s en gemeenten? Hoe is de verdeling over kenmerken die bepalend zijn voor de vraag naar zorg? En hoe is de verdeling van verzekerden over de verschillende polissen? Dat kan jaarlijks wijzigen. Neemt een verzekeraar een portefeuille over? Of vertrekt een groot collectief contract? Dan is dat ook van invloed op de zorginkoop.

Gedragsregels

Voor het zorginkoopproces hebben zorgverzekeraars en zorgaanbieders uit verschillende sectoren onderling gedragsregels (good contracting practices) afgesproken. NZa heeft deze gemaakt. Hierin staan afspraken over zorginkoop, transparantie en timing.

Meerjarenafspraken

Steeds vaker maken zorgverzekeraars meerjarenafspraken met zorgaanbieders. Dat zien we al langer bij ziekenhuizen. En bij ggz-zorgaanbieders en organisaties die wijkverpleging bieden. 
Langere looptijden van contracten bieden betere mogelijkheden om afspraken te maken over kwaliteit en ontwikkeling van bepaald zorgaanbod. En waar nodig ook om tot afspraken te komen over afname van bepaalde behandelingen en de gevolgen voor zorgverleners.

Inkoopbeleid verfijnen

Naast het beleid van de zorgverzekeraar worden ook de door de NZa vastgestelde beleidsregels rondom zorginkoop geactualiseerd. In aanloop naar de zomer worden deze beleidsregels ingepast in het zorginkoopbeleid van de zorgverzekeraars. Zo ontstaat er per zorgsector een gedetailleerd inkoopkader op basis waarvan het feitelijke contracteren kan beginnen.

Contracteren

Voor het contracteren nodigen zorgverzekeraars grotere zorgaanbieders uit om een offerte uit te brengen: welke zorg en welke kwaliteit kunnen zij leveren voor welke prijs? Ook zorgorganisaties die niet actief zijn benaderd kunnen in aanmerking komen voor een contract. Bij sommige zorgaanbieders, vooral in sectoren waar veel kleine aanbieders zijn zoals de huisartsenzorg, vindt de contractering digitaal plaats. De zorgverzekeraars presenteren opties waarvoor de zorgaanbieder kan kiezen. Het is dan gebruikelijk dat zorgverzekeraars het aanbod vooraf afstemmen met vertegenwoordigers van de beroepsgroep.

Verschillende zorgaanbieders

Er zijn in de zorg heel veel zorgaanbieders. Met de meeste aanbieders sluiten zorgverzekeraars ook contracten voor zorg uit de basisverzekering. In deze contracten gaat het over afspraken die gelden voor de verzekerden op de verschillende polissen van de zorgverzekeraar. Bij grote zorgaanbieders gaan inkopers van zorgverzekeraars op basis van de offertes in gesprek.

Bij organisaties zoals ziekenhuizen verloopt het contracteerproces weer iets anders. Zij onderhandelen eerst over de belangrijkste doelen, de totale kosten en voorwaarden. Bij ziekenhuizen kunnen ook omzetplafonds tot de afspraken behoren. Een zorgverzekeraar en een ziekenhuis spreken dan een maximum budget af. Als dit maximum budget op is, krijgen ziekenhuizen de behandeling van nieuwe patiënten niet langer vergoed. Bij sommige omzetplafonds hoort ook een doorleververplichting. Dat betekent dat nieuwe patiënten nog wel welkom zijn. Er staat dan alleen geen vergoeding van de zorgverzekeraar tegenover. Zonder doorleververplichting nemen ziekenhuizen geen nieuwe patiënten van de zorgverzekeraar aan.

Beïnvloeden kwaliteit van zorg

De zorgverzekeraar heeft via de zorginkoop de mogelijkheid om te investeren in goede zorg. De zorgverzekeraar kan besluiten om goede zorg beter te betalen. Dat noemen we gedifferentieerde zorginkoop. Hij kan er ook voor kiezen om géén afspraken te maken met zorgaanbieders die niet voldoen aan kwaliteitseisen. Dat noemen we selectieve zorginkoop. Bij selectieve zorginkoop worden de kwaliteitseisen vastgesteld op basis van landelijk geldende normen. En in nauw overleg met vertegenwoordigers van zorgverleners en ook van patiëntenorganisaties of ouderverenigingen.

Een zorgverzekeraar kan ook afspraken maken over verbeteringen die een zorgaanbieder moet doorvoeren om het contract met de zorgverzekeraar te behouden. Daar helpen meerjarenafspraken bij.
Of de zorgverzekeraar kan met afspraken over volume of omzet de zorgaanbieder prikkelen om een weloverwogen afweging te maken wat passende zorg is voor verschillende patiëntgroepen.
Via de zorginkoop kan de verzekeraar dus goede zorg belonen en slechte zorg afstoten. Zo beïnvloeden zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg. 

(Bron: https://www.patientenfederatie.nl/extra/patientgerichte-zorginkoop)

 

Integraal Zorgakkoord (IZA): “Samen werken aan gezonde zorg” 

In september 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) gesloten met onder meer afspraken over het investeren in gezondheid en preventie (inclusief sociale basis). Het IZA komt ruimschoots aan bod in de publicaties (paramedisch) zorginkoop 2024 van de verschillende zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars lichten hun inkoopbeleid toe hoe zij zich de komende jaren hierop willen inzetten.

Valpreventie bij ouderen

In het integraal zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) hebben partijen met elkaar afgesproken dat zorgverzekeraars en gemeenten gezamenlijk en uiterlijk per 1 januari 2024 de ketenaanpak ‘Valpreventie bij ouderen’ inrichten. Daarom wordt landelijke invoering en structurele financiering van onderdelen van valpreventie bij ouderen vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) voorbereid.

Op het moment van publicatie van (paramedisch) zorginkoop 2024 van de verschillende zorgverzekeraars is nog veel onduidelijkheid over de (landelijke) implementatie met betrekking tot valpreventie bij ouderen. Verschillende zorgverzekeraars geven aan hier mogelijk aanvullend inkoopbeleid op te maken in een later stadium.

Meer informatie: Rapport GALA -Gezond en Actief Leven Akkoord

Digitalisering

Vervangen van zorg door inzet digitalisering. Veldpartijen, zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en programma Wonen en Zorg voor Ouderen (WOZO) met elkaar uniforme ambities geformuleerd op het gebied van digitalisering. 

Het uitgangspunt is hierbij: ‘zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan’

Op basis van deze ambities uit het IZA en het programma WOZO hebben zorgverzekeraars en zorgkantoren de volgende onderliggende ambities geformuleerd: 

Ambitie 1: Om de zorg toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar te houden is transformatie nodig naar hybride en duurzame zorg

Ambitie 2: Inwoners van Nederland hebben in 2025 digitaal toegang tot en de beschikking over hun eigen zorggegevens

Ambitie 3: Elektronische gegevensuitwisseling is de standaard in de zorg en draagt bij aan goede en veilige patiëntenzorg

Ambitie 4: Data wordt gebruikt voor diverse secundaire doelen die bijdragen aan betere zorg.

Jaarlijks zullen Zorgkantoren en zorgverzekeraars gezamenlijkheid deze ambities updaten. Deze vernieuwde versies zijn voor de zorgkantoren weer onderdeel van hun meerjarenbeleid.

Meer informatie:

Meer informatie over het Integraal Zorgakkoord: 

 

 

Zorgverzekeringsconcerns

Zorgverzekeringsconcerns en hun marktaandeel

 

Figuur 1 Marktaandeel per concern

Figuur 1: Marktaandeel zorgverzekeringconcerns 2023. Bron: Zorgwijzer, 2023

 

Zorgverzekeraars per concern 2023

Zorgverzekeraars per concern 2023

Figuur 2: Zorgverzekeraars per concern 2023. Bron: Zorgwijzer, 2023

 

Zorgthermometer verzekerden in beeld 2022

Zorgthermometer verzekerden in beeld 2022

Figuur 3: Zorgthermometer verzekerden in beeld 2022. Bron: Vektis zorgthermometer, 2022

 

Meer informatie: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/zorgverzekering/

 

 

Zorginkoopbeleid per concern 2024

 

Achmea

29,3% marktaandeel
Bestaat uit de verzekeraars: De Friesland, FBTO, Interpolis en Zilveren Kruis.

 

2024 – 2025

Er wordt 1 overeenkomst aangeboden met 3 aanvullende modules.

 • Module Verdiepen en Specialiseren
 • Module Voortdurend Verbeteren
 • Samenwerken in de Regio

Voor fysiotherapie bij Parkinson en Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) is het noodzakelijk dat u de module Verdiepen & Specialiseren afsluit en aan de voorwaarden daarvoor voldoet.

 

Voorwaarden overeenkomst:

 • Alle fysiotherapeuten hebben een BIG-registratie (artikel 3 Wet BIG) en een KRF-registratie of een registratie in het kwaliteitsregister Keurmerk Fysiotherapie.
 • Alle fysiotherapeuten meten klantervaringen met de PREM paramedische zorg. Géén verplichte aansluiting meetbureau. Wel wordt verwacht dat aan de hand van de uitkomsten er verbetermaatregelen worden doorgevoerd.
 • Behandellocatie voldoet aan de praktijk inrichtingseisen van de beroepsgroep.
 • Declaraties worden elektronisch aangeleverd via de geldende Vektis standaard.
 • De praktijk moet aan de vereisten van de Wtza voldoet en blijft voldoen.

 

Voorwaarden Module Verdiepen en Specialiseren:

De module Verdiepen en Specialiseren is op ieder moment gedurende de looptijd van de overeenkomst fysiotherapie af te sluiten, zodra aan de voorwaarden van deze module wordt voldaan.

U komt in aanmerking voor de module Verdiepen en Specialiseren als uw praktijk gedurende de gehele looptijd van de module voldoet aan één of meer van de volgende voorwaarden.

 

Selectieve inkoop:

 • Alleen fysiotherapeuten aangesloten bij ParkinsonNet leveren zorg aan klanten met de ziekte van Parkinson.
 • Alleen fysiotherapeuten aangesloten bij Chronisch ZorgNet leveren zorg aan klanten met PAV.

 

Voor praktijken die zorg leveren aan specifieke klantgroepen onder deze module gelden de volgende voorwaarden:

 • Alleen fysiotherapeuten in uw praktijk die een door het KNGF of SKF geaccrediteerde basisscholing COPD hebben afgerond en zijn ingeschreven bij een COPD-netwerk leveren zorg aan klanten met COPD.
 • Alleen fysiotherapeuten in uw praktijk die zijn ingeschreven als bekkenfysiotherapeut in het KRF of bij SKF leveren zorg aan klanten met bekkenbodemklachten.
 • Alleen fysiotherapeuten in uw praktijk die zijn ingeschreven als specialist oedeem- en lymfevat-aandoeningen in het KRF of bij SKF leveren zorg aan klanten met oedeem- en lymfevat-aandoeningen.

 

Voor praktijken die zijn aangesloten bij Zorg1 of bij FysioTopics geldt: 

 • Alleen fysiotherapeuten van praktijken die zijn aangesloten bij Zorg1 leveren zorg volgens het Zorg1 programma Lage Rug.
 • Alleen fysiotherapeuten van praktijken die als zorgplan praktijk zijn aangesloten bij FysioTopics leveren zorg volgens Het Zorgplan Rugpijn.

 

Voorwaarden Module Voortdurend Verbeteren:

Vanaf 2024 kan de module ook maandelijks worden afgesloten per de eerste dag van een maand in 2024 of 2025. De praktijk kan een aanvraag bij ons indienen zodra zij voldoet aan alle voorwaarden. De praktijk vraagt deze module minimaal 14 dagen vóór de eerste dag van de gewenste startmaand bij ons aan.

 

Kwaliteit

 • Praktijk en alle medewerkers zijn ingeschreven bij een door ZK erkend praktijk kwaliteitsregister. (Momenteel alleen SKF)
 • Uw praktijk is tenminste 12 maanden ingeschreven bij een erkend praktijkkwaliteitsregister, als aspirant deelnemer of als deelnemer en heeft tenminste één volledige jaarcyclus doorlopen.
 • De eerste jaarcyclus is afgesloten met een praktijkvisitatie die beoordeeld is met ‘Voldaan aan alle kwaliteitscriteria en -indicatoren’.
 • Uw praktijk ondergaat tenminste 1 keer per 2 jaar een praktijkvisitatie volgens de kaders van het Keurmerk Fysiotherapie De praktijk dient aan alle eisen van de visitatie te voldoen. Indien nodig wordt een verbetertraject gevolgd volgens de kaders van het Keurmerk Fysiotherapie Visitatiemodel.
 • Alle medewerkers in de praktijk nemen tenminste 4 keer per jaar deel aan peer review bijeenkomsten, waarbij in alle bijeenkomsten het onderdeel ‘inzicht door data verzamelen’ is verwerkt in het thema van de bijeenkomst.
 • Uw praktijk past aantoonbaar de verkregen inzichten uit de datarapportage toe middels een PDCA-cyclus. De inzichten uit de resultaatindex worden meegenomen in de PDCA-cyclus.

Data-aanlevering en -gebruik

 • Uw praktijk levert maandelijks data aan, aan de Landelijke Database Fysiotherapie van KNGF en/of de Landelijke Database Kwaliteit van SKF.
 • Alle fysiotherapeuten in de praktijk volgen gedurende de looptijd van de overeenkomst tenminste 1 e-learning met als thema ‘datagebruik in de dagelijkse praktijk’. De e-learning dient geaccrediteerd te zijn door het praktijkkwaliteitsregister met tenminste 5 punten.
 • Alle fysiotherapeuten in uw praktijk passen de Minimale Dataset (MDS) lage rug toe bij alle patiënten met lage rugklachten én alle therapeuten in de praktijk passen de MDS COPD toe bij alle patiënten met COPD.

Behandelindex

 • Uw praktijk heeft een behandelindex die op praktijkniveau kleiner dan of gelijk is aan de waarde van het 6e deciel, op basis van de landelijke behandelindex door Vektis. Vektis publiceert in april de landelijke behandelindex over het voorgaande jaar.
  • Als u de module afsluit met een ingangsdatum die ligt in contractjaar 2024, geldt de landelijke behandelindex van 2022
  • Als u de module afsluit met een ingangsdatum die ligt in contractjaar 2025, geldt de landelijke behandelindex van 2023

De behandelindex van 2023 heeft geen invloed op uw lopende overeenkomst/module op het moment dat u al per 2024 de module Voortdurend Verbeteren heeft afgesloten

ZKA publiceert de waarde van het 6e deciel behorende bij de behandelindex van 2022 uiterlijk 1 augustus 2023 via een nieuwsbericht op zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/zorgsoort/fysiotherapie.

Verwachting 6e deciel zal rond 85105 liggen

 

Patiëntervaringen

 • Alle fysiotherapeuten meten klantervaringen middels PREM.
 • Overeenkomst met een door Zilveren Kruis erkend meetbureau om de PREM-vragenlijsten uit te zetten onder alle klanten waarbij dit mogelijk is.
 • Uw praktijk geeft het meetbureau toestemming om de PREM-gegevens door te sturen naar ZorgkaartNederland ten behoeve van keuze-informatie voor de verzekerde, indien de verzekerde daarvoor toestemming heeft gegeven.
 • Uw praktijk geeft het meetbureau toestemming om de PREM-gegevens van verzekerde te delen met de landelijke verwerker (Significant B.V.), indien de verzekerde daar toestemming voor heeft gegeven, voor:
 • Het opstellen van een landelijke benchmarkrapportage met casemixcorrectie, en;
 • Deze geaggregeerd op praktijkniveau beschikbaar te stellen aan zorgverzekeraars ten behoeve van de zorginkoop.

 

Transparantie over voldoen aan bovenstaande voorwaarden vindt plaats middels het portfolio van de praktijk bij een door Zilveren Kruis erkend praktijk kwaliteitsregister. Uw praktijk geeft daarnaast op verzoek van Zilveren Kruis inzage in het praktijkportfolio en/of de laatste 2 visitatierapporten.

 

Voorwaarden Samenwerken in de Regio:

In het zorglandschap van de toekomst werken zorgaanbieders in de eerste lijn samen en is de zorg rondom de patiënt georganiseerd. In het IZA worden de uitdagingen benoemd om tot een toekomstbestendige eerste lijn te komen. Hierin kunnen paramedici, waaronder fysiotherapeuten een belangrijke rol kunnen spelen. Met deze module stimuleert Zilveren Kruis fysiotherapeuten hierin het voortouw te nemen.

Uiterlijk 1 juni 2023 publiceert ZKA op zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/fysiotherapie hoe en wanneer u zich kunt aanmelden voor de module. ZKA sluit met maximaal 6 praktijken de module Samenwerken in de Regio af. Op basis van de inhoudelijke kwaliteit en de impact voor onze klanten beoordeeld ZKA of zij met u in gesprek gaan. Zij laten dat dan vóór 1 januari 2024 weten.

Algemeen:

 • Het samenwerkingsverband is actief in één van de kernregio’s van Zilveren Kruis. De kernregio’s van Zilveren Kruis zijn de zorgkantoorregio’s en kunt u vinden op nl/zorgkantoor/klanten/zo-werkt-wlz/zorgkantoorzoeker.
 • Het samenwerkingsverband is een samenwerkingsverband van of voor zorgaanbieders dat als rechtspersoon of rechtsvorm in het Handelsregister is ingeschreven.
 • Alle zorgaanbieders die in het samenwerkingsverband participeren of waar het samenwerkingsverband afspraken mee heeft, hebben zelfstandig een schriftelijke overeenkomst met Zilveren Kruis gesloten.
 • Het samenwerkingsverband bedient een regio van minimaal 50.000 inwoners óf levert jaarlijks zorg aan tenminste 1.000 klanten van Zilveren Kruis.

Samenwerking

 • In het samenwerkingsverband zijn tenminste 3 eerstelijns disciplines verenigd.
 • Het samenwerkingsverband heeft geformaliseerde schriftelijke samenwerkingsafspraken met de betrokken zorgverleners/disciplines/domeinen.
 • Het samenwerkingsverband werkt op een gestructureerde manier aan het voortdurend verbeteren van de samenwerking. Onderdeel hiervan zijn in ieder geval intercollegiale sessies, bijvoorbeeld intervisie.
 • Binnen het samenwerkingsverband vindt tenminste 1 keer per kwartaal multidisciplinair overleg (MDO) plaats.

Inhoudelijk

 • Het samenwerkingsverband levert een bijdrage of wil een bijdrage leveren aan een met feiten onderbouwd en afgebakend probleem, behoefte of uitdaging in de regio. Dit blijkt uit een koppeling met in ieder geval;

- één van de volgende onderwerpen van de werkagenda van het Integraal Zorgakkoord:

 • Passende zorg
 • Regionale samenwerking
 • Versterking organisatie eerstelijnszorg
 • Gezond leven en preventie
 • Arbeidsmarkt en ontzorgen professionals
 • Digitalisering en gegevensuitwisseling

- én minimaal één van de volgende regiobeelden/regioplannen die betrekking hebben op de regio waarin het samenwerkingsverband actief is:

 • Het O&I regioplan en samenwerking met de O&I, en/of;
 • De feitelijke en openbare regiobeelden én zodra deze openbaar zijn de bijbehorende regioplannen.
 • Het samenwerkingsverband zet de patiënt centraal in de doelstelling van de hierboven genoemde bijdrage die zij levert aan het probleem, behoefte of uitdaging in de regio.

 

Coöperatie VGZ UA

23,6% marktaandeel
Bestaat uit de verzekeraars: IZA, UMC, Univé en VGZ.

 

VGZ hanteert 3 overeenkomsten met bijpassende vergoeding.

Als aanvulling op de overeenkomsten Ergotherapie en Fysiotherapie is het mogelijk om een addendum voor hand- en vingerspalken aan te vragen (vanaf 1-10-2023 via de website).

 

Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst, moet aan minimumnormen worden voldaan.

 • Alle fysiotherapeuten in de praktijk staan geregistreerd in het BIG-register, voldoen aan de kwaliteitseisen van de beroepsvereniging en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) of in het register van Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF).
 • In 2024 is een minimumeis dat de zorgaanbieder geregistreerd staat in het aspirant register van het SKF. Mogelijk wordt het KNGF-register op een later moment nog toegevoegd. We volgen de ontwikkelingen rondom het KNGF-register nauwgezet. Houd de website in de gaten voor meer informatie.
 • Een verbijzonderde fysiotherapeut in de praktijk staat voor de betreffende verbijzondering geregistreerd in het deelregister van het KRF NL of het deelregister van SKF.

 

Selectieve inkoop:

 • Vanaf 2024 maken we inkoopafspraken met ParkisonNet voor de ondersteunende diensten voor zorgaanbieders. Deze inkoopafspraken vallen onder de nieuwe beleidsregel ADZ-financiering voor ParkinsonNet.
 • Looptrainingen voor de behandeling van claudicatio intermittens kopen we selectief in bij fysiotherapeuten en oefentherapeuten die zijn aangesloten bij Chronisch Zorgnet.
 • Behandelingen van COPD kopen we bij alle gecontracteerde fysiotherapeuten en oefentherapeuten in. Wel vragen we aan fysiotherapeuten en oefentherapeuten om alleen verzekerden met COPD in behandeling te nemen wanneer zij beschikken over een actuele COPD-registratie bij Chronisch Zorgnet.

Voor het contracteren van praktijken in 2024 gebruikt VGZ de ondergrens van de Landelijke behandelindex, over de periode januari 2022 tot en met december 2022.

 

Voorwaarden Basis (één van de onderstaande situaties):

 • De zorgaanbieder is geregistreerd in het aspirant register van het SKF en heeft een behandelindex van 111 of hoger of een behandelindex lager dan 40.*
 • De zorgaanbieder heeft een behandelindex tussen 110 en 149 of een behandelindex lager dan 40.
 • Er is geen behandelindex aanwezig of geen betrouwbare behandelindex beschikbaar, omdat er 30 of minder patiënten zijn behandeld in kalenderjaar 2022.

 

Voorwaarden Generiek(één van de onderstaande situaties):

 • De zorgaanbieder heeft minimaal 1 Good Practice geïmplementeerd en heeft een behandelindex van 40 tot en met 149.
 • De zorgaanbieder is onderdeel van een samenwerkingsverband, heeft minimaal 1 erkend zorgplan geïmplementeerd en heeft een behandelindex van 40 tot en met 149.
 • De zorgaanbieder is geregistreerd in het Praktijkenregister - label Keurmerk van het SKF en heeft een behandelindex van 40 tot en met 149.*

*Mogelijk wordt het KNGF-register op een later moment nog toegevoegd. We volgen de ontwikkelingen rondom het KNGF-register nauwgezet. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.

 

Voorwaarden Intensief:

De zorgaanbieder komt in aanmerking voor deze overeenkomst wanneer de zorgaanbieder voldoet aan de minimumeisen voor een overeenkomst, de zorgaanbieder is geregistreerd in het Praktijkenregister - label Keurmerk van het SKF en er sprake is van één van de onderstaande situaties:

 • De zorgaanbieder heeft minimaal 3 Good Practices van alliantienetwerk Coöperatie FysioTopics-Zorg1 geïmplementeerd en heeft een behandelindex van 40 tot en met 149.
 • De zorgaanbieder werkt met minimaal 1 geïmplementeerde Good Practice waarin sprake is van een multidisciplinair zorgpad en heeft een behandelindex van 40 tot en met 149.

 

CZ

20,7% marktaandeel                                                                      Bestaat uit de verzekeraars: CZ, Nationale Nederlanden en OHRA

 

CZ hanteert 1 basisovereenkomst welke onder voorwaarden is uit te breiden met 2 modules of alleen een transparantie module.

De overeenkomsten hebben een (maximale) looptijd van 3 jaar (2024-2026)

Voorwaarden Basis:

 • Alle fysiotherapeuten in de praktijk staan geregistreerd in het BIG-register, voldoen aan de kwaliteitseisen van de beroepsvereniging en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) of in het register van Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF).
 • De instelling die voldoet aan de eisen van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en waarbij het verlenen van eerstelijns fysiotherapie zoals opgenomen in de Zorgverzekeringswet de kernactiviteit is.

 

Selectieve inkoop:

 • De fysiotherapeuten die zorg leveren aan onze verzekerden met de ziekte van Parkinson, zijn aangesloten bij ParkinsonNet.
 • De fysiotherapeuten die zorg leveren aan onze verzekerden met claudicatio intermittens, zijn aangesloten bij Chronisch ZorgNet.
 • De fysiotherapeuten die zorg leveren aan onze verzekerden met COPD, zijn aangesloten bij Chronisch Zorgnet of een ander vergelijkbaar register, te beoordelen door CZ groep.
 • De fysiotherapeuten die zorg leveren aan onze verzekerden met aandoeningen in de bekkenbodemregio, zijn ingeschreven in het deelregister bekkenfysiotherapeut van het KRF NL en/of bij SKF als fysiotherapeut-specialist (bekkenfysiotherapeut).
 • De fysiotherapeuten die zorg leveren aan onze verzekerden voor de behandeling van lymfevataandoeningen, zijn ingeschreven in het deelregister oedeemfysiotherapeut van het KRF NL en/of bij SKF als fysiotherapeut specialist (oedeemfysiotherapeut).
 • De zorg wordt primair geleverd op één of meer behandellocaties die voldoen aan onze praktijk inrichtingseisen (zie bijlage 1).
 • Wachttijd maximaal 4 werkdagen
 • BI < 150 of er is geen behandelindex vastgesteld omdat de zorgaanbieder in de betreffende periode 30 of minder patiënten heeft behandeld.
 • Voor de overeenkomst 2024 geldt de behandelindex over heel 2021 of 2022 in het voordeel van de zorgaanbieder;
 • Voor 2025 geldt de behandelindex over geheel 2023 en voor 2026 over geheel 2024.
 • Zorgaanbieder spant zich maximaal in om patiëntervaringen te meten middels de PREM en een erkend meetbureau
 • Zorgaanbieder voldoet aan de eisen die worden gesteld in de relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en protocollen, zoals Wkkgz.

 

De ingangsdatum van de overeenkomst en de modules is altijd de eerste dag van een kwartaal. Dit betekent dat de overeenkomst en de modules in 2024 in kunnen gaan per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. De overeenkomst en de modules worden niet met terugwerkende kracht toegekend. De einddatum van de modules is gelijk aan die van de overeenkomst, mits de zorgaanbieder jaarlijks voldoet aan de voorwaarden

 

Voorwaarden Module Plus:

De zorgaanbieder voldoet aan de voorwaarden voor de basisovereenkomst;

Én

 • De zorgaanbieder voldoet aan de voorwaarden voor de landelijke behandelindex

Óf

 • De zorgaanbieder voldoet aan de voorwaarden voor patiëntervaring

 

De zorgaanbieder voldoet aan de voorwaarden voor de landelijke behandelindex

 • De behandelindex van de zorgaanbieder, zoals vastgesteld door Vektis, wijkt maximaal één standaarddeviatie aan de bovenkant af van 100. Dat betekent dat de behandelindex maximaal 116 is.
 • Voor de overeenkomst 2024 geldt de behandelindex over heel 2021 of 2022 in het voordeel van de zorgaanbieder;
 • Voor 2025 geldt de behandelindex over geheel 2023 en voor 2026 over geheel 2024.

Óf

De zorgaanbieder voldoet aan de voorwaarden voor patiëntervaring

 • Overeenkomst met een gecertificeerd meetbureau.
 • Hanteert PREM-fysiotherapie.
 • Datadoorlevering voor de landelijke benchmark via Zorgprisma maakt deel uit van de overeenkomst tussen zorgaanbieder en meetbureau.
 • Resultaten worden gedeeld met CZ.
 • Voor 2024 geldt dat de zorgaanbieder in 2023:
 • Minimaal 250 vragenlijsten heeft uitgezet; óf
 • Minimaal 100 volledig ingevulde vragenlijsten retour heeft gekregen; én
 • Bij minimaal 40% van de behandelde patiënten de vragenlijst heeft uitgezet.

Het betreft hier alle patiënten die door de zorgaanbieder zijn behandeld, dus niet alleen de verzekerden van CZ groep. Het betreft het unieke aantal verzekerden zoals opgenomen in de landelijke spiegelinformatie (opgesteld door Vektis).

 • Voor 2025 geldt dat de zorgaanbieder aan de voorwaarden voldoet over 2024. Voor 2026 geldt dit over 2025.
 • De zorgaanbieder geeft de resultaten vanuit de PREM-vragenlijsten een plek in de praktijkvoering door hier de pdca-cyclus op in te richten.

 

Voorwaarden Module Netwerkzorg:

 • De zorgaanbieder voldoet aan de voorwaarden voor de basisovereenkomst; en
 • De zorgverlener die patiënten behandelt voor een specifieke aandoening is uiterlijk één maand voor ingangsdatum van deze module aangesloten bij een landelijk netwerk dat zich richt op deze aandoening. De voorwaarden waaraan een dergelijk netwerk moet voldoen, staan in bijlage 2. Jaarlijks bekijken we of een uitbreiding of aanpassing nodig en van toegevoegde waarde is. Op cz.nl/zorgaanbiederziet u voor welke (maximaal twee) netwerken en aandoeningen dit geldt voor 2024; en
 • De zorgaanbieder verleent toestemming aan het netwerk om relevante (proces)informatie te delen met CZ-groep.

 

Voorwaarden Module Transparantie:

De module Transparantie kan niet in combinatie met de andere modules afgesloten worden.

 • De zorgaanbieder voldoet aan de voorwaarden voor de basisovereenkomst.
 • De zorgaanbieder voldoet aan de voorwaarden voor de module Netwerkzorg, als deze doelgroep(en) worden behandeld door de zorgaanbieder.
 • De zorgaanbieder heeft vóór het afsluiten van deze module minimaal één kalenderjaar een overeenkomst gesloten met CZ groep voor het leveren van fysiotherapie.

 

Praktijkkwaliteitsregister

 • De zorgaanbieder is uiterlijk één maand voor ingangsdatum van deze module volwaardig aangesloten bij een praktijkkwaliteitsregister. Volwaardig aangesloten zijn, betekent dat de praktijk:
 • Een zogeheten eerste/entree visitatie/toets heeft afgesloten met een positief resultaat en geen verbeterpunten heeft die later nog getoetst moeten worden.
 • Na deze visitatie/toets een vastgestelde periode conform de voorwaarden van het praktijkkwaliteitsregister werkt.
 • Deze periode afsluit met een nieuwe (reguliere) visitatie/toets.
 • Na het behalen van deze (reguliere) visitatie/toets zonder verbeterpunten komt de zorgaanbieder in aanmerking voor de module Transparantie.
 • Als een zorgaanbieder zich later aansluit bij het praktijkkwaliteitsregister en voldoet aan de andere voorwaarden voor deze module, gaat de module Transparantie in vanaf het eerstvolgende kwartaal vanaf 2024. De zorgaanbieder meldt zich hiervoor zelf bij CZ groep. De voorwaarden waaraan een praktijkkwaliteitsregister moet voldoen, staan in bijlage 3. De registers die hieraan voldoen voor 2024, staan op cz.nl/zorgaanbieder.

 

Behandelindex

 • De landelijke behandelindex van de zorgaanbieder, zoals vastgesteld door Vektis, wijkt maximaal één standaarddeviatie (= 16 punten) af van 100. Dat wil zeggen dat de behandelindex 84 of hoger is, maar 116 of lager.
 • Voor 2024 geldt de landelijke behandelindex over geheel 2021 of 2022 in het voordeel van de zorgaanbieder.
 • Voor 2025 geldt de behandelindex over 2023 en voor 2026 over 2024.
  Het is niet mogelijk om deze module af te sluiten als Vektis geen landelijke behandelindex heeft vastgesteld over het betreffende jaar.

Patiëntervaring:

 • Voor het meten van patiëntervaringen wordt de landelijk tripartiet vastgestelde PREM Paramedische zorg gebruikt. De vragenlijst en de werkinstructie zijn opgenomen op de website van het Programma Kwaliteit van Zorgverzekeraars Nederland onder Eerste Lijn -> PREM Paramedische
 • De praktijk voert aantoonbaar een proces van leren en verbeteren (pdca-cyclus) op basis van de PREM paramedische zorg binnen de praktijk en voor al zijn medewerkers.
 • De zorgaanbieder sluit voor het meten van patiëntervaringen een overeenkomst af met een gecertificeerd meetbureau voor elke fysiotherapeut die in de praktijk werkt. De meetbureaus die CZ groep erkent voor 2024 staan uiterlijk 1 september 2023 op cz.nl/zorgaanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over de PREM Paramedische zorg.
 • Datadoorlevering (proces- en responsdata) voor de landelijke benchmark via Zorgprisma maakt deel uit van de overeenkomst tussen de zorgaanbieder en het meetbureau.
 • De resultaten (proces- en responsdata) worden op het niveau van de zorgaanbieder gedeeld met CZ groep. Deze data gebruiken we om verzekerden te helpen om de juiste zorg(verlener) te vinden en voor het inkopen van zorg.
 • De zorgaanbieder verleent toestemming aan het meetbureau om de resultaten te delen met CZ groep.
 • Voor 2024 geldt dat de zorgaanbieder in 2023:
 • Minimaal 250 vragenlijsten heeft uitgezet; óf
 • Minimaal 100 volledig ingevulde vragenlijsten retour heeft gekregen; én
 • Bij minimaal 40% van de behandelde patiënten de vragenlijst heeft uitgezet.

Het betreft hier alle patiënten die door de zorgaanbieder zijn behandeld, dus niet alleen de verzekerden van CZ groep. Het betreft het aantal unieke verzekerden zoals opgenomen in de landelijke spiegelinformatie (opgesteld door Vektis).

 • Voor 2025 geldt dat de zorgaanbieder aan de voorwaarden voldoet over 2024. Voor 2026 geldt dit over 2025.
 • De zorgaanbieder geeft de resultaten op de PREM-vragenlijsten een plek in de praktijkvoering door hier de pdca-cyclus op in te richten.

 

Peer learning:

 • Alle fysiotherapeuten die in de praktijk werken, nemen deel aan een peer learning-traject (peer review of intervisie) van het praktijkkwaliteitsregister.
 • Elke fysiotherapeut die in de praktijk werkt, heeft gedurende een kalenderjaar minimaal vier fysieke peer learning-bijeenkomsten gevolgd (gemiddeld dus één per kwartaal).
 • Voor deze bijeenkomsten gelden de volgende criteria:
 • De bijeenkomst duurt minimaal 2 uur.
 • De groep bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen fysiotherapeuten van bij voorkeur zo veel mogelijk, maar ten minste twee verschillende praktijken.
 • De bijeenkomsten worden geleid door een daarvoor opgeleide, onafhankelijke coach, die niet werkt in de praktijk van één of meer deelnemers. Deze coach staat ingeschreven in een register voor peer learning-coaches of in een specifieke applicatie die voor de peer learning-deelnemers toegankelijk is. De coach is bij minimaal twee van de bijeenkomsten fysiek aanwezig. De coach neemt deel aan de kalibratie-bijeenkomsten die het praktijkkwaliteitsregister organiseert.
 • De inhoud van de peer learning-bijeenkomsten maken deel uit van het jaarlijks persoonlijk ontwikkelingsplan van iedere fysiotherapeut.
 • Vaste onderwerpen van de peer learning zijn minimaal het klinisch redeneren (onder andere richtlijnen en doelmatigheid), outcome-indicatoren en het stimuleren van de zelfredzaamheid van de patiënt.
 • Praktijken die deze module willen afsluiten voor 2024 moeten in 2023 voldoen aan bovenstaande voorwaarden. De eis aan het aantal peer learning-bijeenkomsten is afhankelijk van het registratiemoment van de praktijk in het praktijkkwaliteitsregister.
  • Is een zorgaanbieder tussen 1 januari en 1 april 2023 geregistreerd, dan geldt de eis van vier bijeenkomsten.
  • Is een zorgaanbieder tussen 1 april en 1 juli 2023 geregistreerd, dan geldt de eis van drie bijeenkomsten in 2023.
  • Is een zorgaanbieder tussen 1 juli en 1 oktober 2023 geregistreerd, dan geldt de eis van twee bijeenkomsten in 2023.
 • Meer informatie over peer learning is te vinden op cz.nl/zorgaanbieder..

 

Data/MDS (Minimale Dataset):

 • De zorgaanbieder past de volledige MDS COPD en/of aspecifieke lage rugpijn toe. Deze zijn te vinden op cz.nl/zorgaanbieder.
 • Van alle patiënten met COPD en/of aspecifieke lage rugpijn die de zorgaanbieder behandelt, wordt bij minimaal 50% de MDS toegepast (inclusie). Bij deze patiënten worden de volledige voor-, tussen- en nametingen ingevuld, zoals gedefinieerd in de MDS.
 • De zorgaanbieder verzamelt continu data (op het niveau van de fysiotherapeut, de praktijk en eventueel het netwerk) over de dossiervoering, het gebruik van meetinstrumenten (waaronder minimaal de MDS COPD en aspecifieke lage rugpijn) en de patiëntervaringen. Dit doet hij via een dataverzamelingsprogramma van het praktijkkwaliteitsregister.
 • Het praktijkkwaliteitsregister zorgt maandelijks voor terugkoppeling van de data richting de praktijk via een praktijkrapportage of dashboard. Een dashboard wordt minimaal elke maand geüpdatet en is gekoppeld aan het EPD van de praktijk. In de rapportage en/of het dashboard worden de resultaten afgezet tegen een benchmark, zodat de praktijk hierop de pdca-cyclus kan inrichten en de resultaten onderdeel kan laten zijn van een intercollegiaal overleg of een visitatie, minimaal één keer per kalenderjaar.
 • Het praktijkkwaliteitsregister organiseert minimaal één keer per twee jaar een (peer)visitatie/observatie bij elke praktijk.
 • De zorgaanbieder verleent toestemming aan het praktijkkwaliteitsregister om (deelname)gegevens te delen met CZ groep. Daarmee bedoelen we ook alle gegevens die hierboven staan vermeld op het gebied van patiëntervaringen, peer learning en data/MDS.

 

Coöperatie Menzis U.A.

11,6% marktaandeel
Bestaat uit de verzekeraars: AnderZorg en Menzis.

Eind oktober 2022 zijn voor zorgaanbieders van fysiotherapie de inkoopvoorwaarden rond de deelname van intervisie aangepast en is deze inkoopeis komen te vervallen. In overleg met het KNGF is toen tevens besloten om de zorgaanbieder langer de tijd te geven om te voldoen aan de inkoop-eis rondom aansluiting Landelijke Database Fysiotherapie (LDF), namelijk tot eind 3e kwartaal 2023. Mede hierdoor hebben wij besloten, overeenkomstig artikel 14 lid 3 van de overeenkomst, om bij de zorgaanbieders met een geldige overeenkomst [2022-] 2023 profiel Basis of profiel ToF, de einddatum van de overeenkomst eenzijdig te verlengen met de duur van één jaar (tot en met 31-12-2024). Hierbij blijven de inkoopvoorwaarden ongewijzigd. De tarieven voor 2024 worden voor 1 december 2023 bekendgemaakt.

 

Selectieve inkoop voor Parkinson (aangesloten bij ParkinsonNet), PAV en Claudicatio Intermittens, COPD (aangesloten bij Chronisch ZorgNet).

De Fysiotherapie verband houdend met de diagnose COPD en waarvan de behandeling op enig moment in 2024 of later start, wordt per 1-1-2024 verleend door de Fysiotherapeut die beschikt over een actuele registratie bij ChronischZorgNet of een ander door Menzis erkend register;

Voorwaarden Basis:

 • De zorgaanbieder is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel dan wel een vergelijkbaar register in het buitenland per uiterlijk 1 januari 2024;
 • De zorgaanbieder heeft zich op grond van de Wet toetreding zorgaanbieders gemeld en heeft – indien de Wtza dat vereist – een vergunning voor het verlenen van de zorg en voldoet aantoonbaar aan de vereisten van de Wtza;
 • De zorgaanbieder is adequaat verzekerd voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid ter hoogte van het bedrag dat in de branche gebruikelijk is of heeft deze aantoonbaar per 1 januari 2024 afgesloten;
 • De zorgaanbieder voldoet aan de vereisten die gesteld zijn in de geldende Regeling transparantie zorgaanbieders van de NZa;
 • De zorgaanbieder, zijn UBO en pseudo-UBO komen niet voor op enige nationale of internationale sanctielijst, waaronder in ieder geval de Nederlandse sanctielijst en de door de Europese Unie en de Verenigde Naties gehanteerde sanctielijsten worden begrepen; De (pseudo-) UBO van de zorgaanbieder is bij Vektis geregistreerd;
 • Elke fysiotherapeut die in Vektis is gekoppeld aan de praktijk of instelling staat ingeschreven in het BIG-register (voor natuurlijke personen);
 • Elke fysiotherapeut die in Vektis is gekoppeld aan de praktijk of instelling staat ingeschreven in beroeps specifiek register KRF NL of het register van Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) dan wel een ander door Menzis aangewezen register (voor de betreffende prestatie);
 • Zorgaanbieder beschikt over een actuele website met praktijkinformatie. Deze bevat in ieder geval informatie omtrent openingstijden, behandellocaties, bereikbaarheid, wachttijden en patiëntinformatie en wordt up-to-date gehouden. Dit blijkt uit de informatie op de website;
 • De Zorgaanbieder voldoet aan de inrichtingseisen van de beroepsgroep;
 • De zorgaanbieder dient ten minste 5 dagdelen geopend te zijn op het praktijkadres van de hoofdlocatie. Een dagdeel (ochtend/middag/avond) is een aaneengesloten periode van minimaal 4 uur. Dit moet ook op de website van de zorgaanbieder staan;
 • Een zorgaanbieder met een Behandelindexcijfer over het behandeljaar 2022/2023 van 150 of hoger en die meer dan tien Menzis klanten heeft behandeld, geeft op verzoek van de zorgverzekeraar een nadere toelichting op de index en stemt ermee in een verbetertraject te starten indien de zorgverzekeraar dat wenst. Dit verbetertraject duurt minimaal 6 maanden en maximaal 9 maanden;
 • Zorgaanbieder (met al zijn medewerkers) neemt deel aan het continue aanleveren van data uit het EPD bij de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) van het KNGF of de Landelijke Database Kwaliteit (LDK) van Stichting Keurmerk Fysiotherapie dan wel een ander door Menzis erkend dataplatform. De aansluiting bij een dataplatform wordt periodiek getoetst bij het KNGF en Stichting Keurmerk Fysiotherapie of een ander door Menzis erkend platform met instemming van de zorgaanbieder;
 • De zorgaanbieder (met al zijn medewerkers)neemt jaarlijks deel en meten in 2024 en de daaropvolgende jaren, klantervaringen met de landelijk afgestemde PREM Paramedische zorg 3.0.

 

Voorwaarden ToF:

Om voor fysiotherapie profiel ToF, in aanmerking te komen, moet u met ons minimaal een tweejarige aaneengesloten contractuele relatie hebben gehad voor de desbetreffende verstrekking: op dezelfde praktijk AGB-code, direct voorafgaand aan de aanvraag voor dit profiel.

 • Voor de overeenkomst 2024 accordeert Menzis kwaliteitsregisters die in staat zijn de inhoudelijke voorwaarden van de profiel ToF overeenkomst te borgen. Het kwaliteitsregister toetst of de processen om de kwaliteitselementen goed uit te vragen en te controleren zijn, op orde zijn, deelt dit met Menzis en hierover vindt jaarlijks een gesprek plaats. Onderstaand overzicht toont de hiervoor opgestelde criteria voor zowel de organisatie van het kwaliteitsregister als de minimaal geborgde kwaliteitselementen:
 • Praktijken staan geregistreerd in een onafhankelijk praktijkkwaliteitsregister met voldoende omvang qua aantal geregistreerde praktijken (minimum 300);
 • Procesverbetermethode verloopt via intervisie en visitatie. Visitatie moet formatief blijven, tenzij er een aanleiding is (indicatie). De nadruk ligt dan ook meer op de geïndiceerde toets met consequenties voor degene die niet voldoet;
 • Integraal kwaliteitsmodel, waarbij kwaliteit meten en verbeteren als continu onderdeel van praktijkvoering is volgens de PDCA-cyclus (alle afzonderlijke kwaliteitselementen rondom klantervaring, uitkomsten van zorg en doelmatigheid zijn met elkaar verbonden);
 • Praktijken kunnen toetreden na een intredevisitatie. Na één jaar het aantoonbaar doorlopen van een jaarlijkse cyclus van de kwaliteitselementen en verbeterplan worden praktijken definitief opgenomen in het praktijkkwaliteitsregister en komen vanaf dat moment in aanmerking voor profiel ToF;
 • Kwaliteitsregistratie is geborgd in of gelieerd aan een door Menzis erkend praktijkkwaliteitsregister.
 • Op dit moment is Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) door Menzis erkend als praktijk-kwaliteitsregister. Voor vragen over toetreding tot het praktijkkwaliteitsregister van SKF neemt u contact op met Keurmerk Fysiotherapie;
 • Er bestaat minimaal een tweejarige aaneengesloten contractuele relatie 2022-2023 Fysiotherapie tussen Menzis en dezelfde zorgaanbieder (dezelfde inschrijving in het Handelsregister en dezelfde praktijk-AGB code);
 • Voor de overeenkomst 2024 dient de zorgaanbieder in 2024 een formele regionale samenwerking te hebben opgezet, waarop per 01-01-2025 gecontracteerd kan worden;
 • Het samenwerkingsverband dient de volgende afspraken te hebben vastgelegd:
 • De omvang van een samenwerkingsverband (minimaal 200 fysiotherapeuten);
 • Afspraken die leiden tot het verbeteren van de zorg zowel mono- als multidisciplinair;
 • Het transparant maken van de kwaliteit van een samenwerkingsverband;
 • Het monitoren van de zorg binnen het samenwerkingsverband;
 • Het uittrede protocol bij onvoldoende presteren op de verbeterafspraken;
 • De inzet van digitale zorg door het samenwerkingsverband;
 • De mate van kwaliteitsregistratie en aansluiting bij een kwaliteitsregister.
 • Zorgaanbieder biedt en declareert per praktijkadres minimaal één erkende verbijzondering overeenkomstig de betreffende Prestatiebeschrijvingbeschikking/Tariefbeschikking. De verbijzondering is aangegeven in Vektis. Conform de daartoe aangewezen register (KRF NL, SKF of ander door zorgverzekeraar erkend register) zijn de volgende verbijzonderingen erkend; Manueeltherapeut, Kinderfysiotherapeut, Oedeem Fysiotherapeut, Bekkenfysiotherapeut, Geriatriefysiotherapeut, Psychosomatische fysiotherapeut, Sportfysiotherapeut, Arbeids Fysiotherapeut, Orofaciaal fysiotherapeut en Oncologiefysiotherapeut.

 

DSW

4,3% marktaandeel
Bestaat uit de verzekeraars: DSW en Stad Holland

 

DSW hanteert 1 contractvorm.

Stelt geen eisen aan BI of PREM.
DSW heeft per 1 januari 2023 meerjarenovereenkomsten afgesloten tot 1 januari 2026. Alle overeenkomsten die later dan 1 januari 2023 worden afgesloten hebben dezelfde einddatum.

Indien u een driejarige overeenkomst heeft, hoeft u niets te doen. Medio oktober ontvangt u een addendum met geïndexeerde tarieven.

 

Voorwaarden:

 • Zorgverlener moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals vastgesteld door de beroepsgroep
 • Doelmatige en efficiënte zorg (gepast gebruik)
 • Artikel 3, BIG-geregistreerd zijn
 • Vermeld staan in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) of Stichting kwaliteitsregister paramedici
 • De Verzekerde krijgt binnen 5 werkdagen na aanmelding het aanbod voor een eerste afspraak

 

ASR

3,1% marktaandeel
Bestaat uit de verzekeraars: De Amersfoortse en Ditzo

 

ASR hanteert één eenvoudige contractvorm.

Voorwaarden:

 • De fysiotherapeuten werkzaam binnen de onderneming zijn BIG-geregistreerd (art. 3 wet BIG);
 • De fysiotherapeuten werkzaam binnen de onderneming staan ingeschreven in het betreffende basis-, deel- of aantekeningenregister, onderdeel uitmakende van het individueel register fysiotherapie.
 • We verwachten van u en de fysiotherapeuten werkzaam binnen uw onderneming dat de gegevens in het AGB-register van Vektis volledig en juist zijn ingevuld.
 • U komt bij ons in aanmerking voor een contract wanneer u op de Landelijke Behandel Index lager scoort dan 150 gemeten over het kalenderjaar 2022.
 • Voor praktijken die minder dan 30 patiënten in 2022 hebben behandeld en (nog) geen spiegelinformatie hebben, beoordelen wij op individuele basis of wij u een contract willen aanbieden. Dit hangt af van;
 • Onze dekkingsgraad in de regio
 • Welke zorg u levert binnen de praktijk en/of dit past binnen het kader;
 • “zorg zoals fysiotherapeuten plegen te bieden”
 • De toegevoegde waarde voor a.s.r

 

Zorg en Zekerheid

3,1% marktaandeel
Bestaat uit de verzekeraars: Zorg en Zekerheid

 

Zorg en Zekerheid hanteert 3 contractvariaties.

Zorgovereenkomst voor drie jaar (2024-2026)

Voorwaarden C:

 • Alle fysiotherapeuten BIG-geregistreerd.
 • Alle fysiotherapeuten zijn geregistreerd in KRF of SKF.
 • Verbijzonderde fysiotherapie alleen door geregistreerde fysiotherapeuten in het daarvoor aanwezige deelregister in KRF of SKF.
 • Verplicht EPD waarmee voldaan kan worden aan richtlijn verslaglegging.
 • Volgen richtlijnen beroepsgroep.
 • Inrichtingseisen beroepsgroep.
 • Verzekerde kan binnen 5 werkdagen terecht voor screening of eerste behandeling.
 • Eigen website met daarop ten minste de namen van de zorgaanbieders, praktijkadres, telefoonnummer, bereikbaarheid en openingstijden, geboden verbijzonderingen en klachtenregeling.
 • Selectieve inkoop van zorg voor Ziekte van Parkinson en PAV bij fysiotherapeuten die deelnemen in respectievelijk Parkinson Net en Chronisch Zorg Net.
 • Behandelindex ≤150

 

Voorwaarden B:

 • BI 85e percentiel
 • Tenminste 1 verbijzondering of in totaal zijn er binnen de praktijk minimaal twee specialismen aanwezig
 • Klantervaringsonderzoek wordt ingezet ter verbetering van de dienstverlening van de praktijk. Vastgelegd in het beleidsplan.
 • Praktijk is aangesloten bij een monodisciplinair samenwerkingsverband van fysiotherapeuten dat voldoet aan de beschreven voorwaarden onder 5.3 criterium 3 (Voor regio Zorg en Zekerheid geldt: FZA, FZH of VFL).
 • Overeenkomst in 2023.

 

Voorwaarden A:

 • BI 70e percentiel
 • Binnen de praktijk zijn minimaal twee verschillende soorten verbijzonderde fysiotherapie aanwezig óf tenminste 30% van het totaal aantal fysiotherapeuten biedt verbijzonderde fysiotherapie aan en/óf In totaal zijn er binnen de praktijk minimaal drie specialismen aanwezig
 • Klantervaringsonderzoek wordt ingezet ter verbetering van de dienstverlening van de praktijk in de PDCA-cyclus vastgelegd in het beleidsplan.
 • Aanvullend op B-criterium: praktijk heeft minimaal schriftelijke, multidisciplinaire samenwerkingsafspraken die voldoen aan de beschreven voorwaarden onder 5.3 criterium
 • Indien in wijk/buurt aanwezig, dient de praktijk aangesloten te zijn bij een in Vektis geregistreerd multidisciplinair samenwerkingsverband
 • HKZ, NEN-EN 15224 certificering en/of SKF-lidmaatschap.
 • Overeenkomst in 2023.

 

 

ONVZ

2,4% marktaandeel
Bestaat uit de verzekeraars: ONVZ

 

ONVZ hanteert één eenvoudige overeenkomst.

In 2023 gaat ONVZ een tweejarige overeenkomst aanbieden voor 2024-2025

ONVZ hanteert geen selectieve inkoop met betrekking tot de zorg van Parkinsonpatiënten. Wel onderschrijft ONVZ de meerwaarde van ParkinsonNet. Voor de zorg aan Parkinsonpatiënten zal conform de NZa beleidsregel een contract worden afgesloten met ParkinsonNet ten behoeve van de ondersteunende activiteiten die zij leveren aan de aangesloten zorgverleners

 

Voorwaarden:

 • Geleerde zorg dient medisch noodzakelijk, effectief, veilig en doeltreffend te zijn.
 • Praktijk beschikt over een certificaat en de juiste autorisatie voor VECOZO en dient declaraties digitaal in via VECOZO
 • Eigen website met namen zorgverleners, geboden verbijzonderingen en klachtenregeling.
 • EPD en voldoet aan richtlijn dossiervorming
 • Verzekerde kan binnen 5 werkdagen terecht voor een eerste behandeling.
 • Inrichtingseisen volgens beroepsgroep.
 • KRF of SKF geregistreerd.
 • Verbijzonderde fysiotherapie door daarvoor geregistreerde fysiotherapeuten.
 • Volgt de richtlijnen van de beroepsgroep.

 

 

EUCARE (Aevitae)

0,9% marktaandeel
Bestaat uit de verzekeraars: EUCARE

Zij hanteren voor fysiotherapie vijf zorgovereenkomsten.

Zorgaanbieders die enkel voldoen aan de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven, komen in aanmerking voor zorgovereenkomst E.

Zorgaanbieders die voldoen aan de algemene voorwaarden en aan één of meerdere differentiatiefactoren komen in aanmerking voor de zorgovereenkomsten lopend van D tot en met A.

 

Zorgovereenkomst A Voldoet aan de algemene voorwaarden en vier differentiatiefactoren

Zorgovereenkomst B Voldoet aan de algemene voorwaarden en drie differentiatiefactoren

Zorgovereenkomst C Voldoet aan de algemene voorwaarden en twee differentiatiefactoren

Zorgovereenkomst D Voldoet aan de algemene voorwaarden en één differentiatiefactor

Zorgovereenkomst E Voldoet aan de algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden:

 • Handelen volgens de richtlijnen, beroepsstandaarden en protocollen die gelden binnen de beroepsgroep;
 • Kwaliteitsregistratie in het Kwaliteitsregister Paramedici, dan wel registratie in het Kwaliteitsregister
 • KwaliteitsRegister Fysiotherapie (KRF NL) van het KNGF, kwaliteitsregister van SKF of Individueel Register Fysiotherapie binnen het Kwaliteitshuis Fysiotherapie van het KNGF waar het fysiotherapie betreft.
 • Registratie in de betreffende (deel)registers van de brancheverenigingen voor het verlenen van verbijzonderde therapie
 • Selectieve inkoop voor Parkinson (aangesloten bij ParkinsonNet) en PAV (aangesloten bij Chronisch ZorgNet).
 • De praktijk is op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur telefonisch bereikbaar. Binnen vijf werkdagen is het voor de verzekerde duidelijk wanneer de behandeling kan starten en staat de eerste afspraak ingepland

 

Differentiatiefactoren:

 • De zorgaanbieder vraagt structureel de PREM (Patient Related Experience Measures) uit via een door Caresq aangewezen meetbureau. Meer informatie over de door ons aangewezen meetbureaus vindt u op www.caresq.nl;
 • Bij de zorgaanbieder biedt ten minste 30% van het totaal aantal fysiotherapeuten verbijzonderde fysiotherapie aan, welke geregistreerd staan in Vektis. Het gaat hierbij om het aantal fysiotherapeuten dat ten minste 24 uur per week werkzaam is voor de betreffende fysiopraktijk.
 • De zorgaanbieder heeft een praktijkregistratie in het Basisregister binnen het Kwaliteitshuis Fysiotherapie van het KNGF;
 • De zorgaanbieder heeft een praktijkregistratie in het kwaliteitsregister van SKF (label Keurmerk) of een ander door Caresq erkend praktijkkwaliteitsregister. Meer informatie over de erkende praktijkkwaliteitsregisters vindt u op www.caresq.nl.

N.B.: EUCARE is de risicodrager voor een deel van de zorgverzekeringen van Aevitae waarbij Caresq fungeert als zorginkoper.

 

ENO

1,2% marktaandeel
Bestaat uit de verzekeraars: Salland en ZorgDirect

 

ENO hanteert 2 contract variaties met een looptijd van 2 kalenderjaren 2024

Voorwaarden B: (basis)

 • Voldoet aan alle wet- en regelgeving en daaruit voortvloeiende beleidsregels.
 • Inrichtingseisen volgens beroepsgroep.
 • Handelt volgens de richtlijnen en protocollen van de beroepsgroep.
 • Verzekerde kan binnen 5 dagen terecht voor een eerste behandeling.
 • Eigen website met daarop ten minste de namen van de zorgaanbieders, het praktijkadres, het telefoonnummer, bereikbaarheid, openingstijden, verbijzonderingen en klachtenregeling.
 • EPD waarmee wordt voldaan aan de richtlijn dossiervorming.
 • Beschikt over een certificaat en de juiste autorisatie voor VECOZO zorginkoopportaal en dient declaraties in via VECOZO.
 • Elke fysiotherapeut die in Vektis een ‘werkzaam-bij-relatie’ heeft met uw praktijk heeft een BIG-registratie (artikel 3 Wet BIG) en staat geregistreerd in het Individueel Register Fysiotherapie van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie;
 • Verbijzonderde fysiotherapie wordt verleend door een fysiotherapeut die voor de desbetreffende verbijzondering is geregistreerd in Vektis en het deelregister of aantekeningenregister van het Individueel Register
 • PREM: Elke fysiotherapeut die in Vektis een ‘werkzaam-bij-relatie’ heeft met uw praktijk meet structureel patiëntervaringen met de PREM Paramedie U borgt dat de uitkomsten worden ingezet ter verbetering van de kwaliteit van zorg en dienstverlening van uw praktijk. Dit wordt gedaan met een PDCA-cyclus en blijkt bijvoorbeeld uit een beleidsplan en/of een kwaliteitsjaarverslag van uw praktijk. Uw praktijk hoeft hiervoor niet aangesloten te zijn bij een meetbureau en de resultaten hoeven niet openbaar inzichtelijk gemaakt te worden
 • Selectieve inkoop voor Parkinson (aangesloten bij ParkinsonNet) en PAV (aangesloten bij Chronisch ZorgNet).

 

Voorwaarden A:

 • Om voor overeenkomst A in aanmerking te kunnen komen, stellen we als aanvullende voorwaarde dat u geïmplementeerde samenwerkingsafspraken heeft met ten minste één andere zorgdiscipline.
 • In de samenwerkingsafspraak is het volgende vastgelegd:
 • Het doel van de afspraak;
 • De patiëntencategorie waar de afspraak betrekking op heeft
 • De beoogde resultaten in termen van substitutie: hoe vindt substitutie (goedkopere zorg/zorg dichter bij de patiënt) plaats?
 • Samenwerkingspartner(s): er is vastgelegd wie de samenwerkingspartners zijn en wie wat doet;
 • Periodieke afstemmings-/overlegstructuren
 • De schriftelijk vastgelegde afspraak is door alle partijen ondertekend.
 • Tenminste 50 procent van de fysiotherapeuten biedt verbijzonderde fysiotherapie aan of er worden minimaal 3 verschillende verbijzonderde soorten fysiotherapie aangeboden. De fysiotherapeuten die verbijzonderde fysiotherapie aanbieden, moeten in Vektis een ‘werkzaam-bijrelatie’ hebben met uw praktijk.
 • De praktijk is per week twee dagdelen ‘s avonds (na 17.00 uur) en/of in het weekend geopend is.
 • Minimaal één van de volgende certificaten en/of registraties: 10
 • HKZ-certificaat voor ‘Extramurale Fysiotherapiepraktijken’ of ‘Kleine Organisaties’, afgegeven door de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector;
 • Registratie met label Keurmerk in het Praktijkregister Fysiotherapie van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie;
 • NEN-EN 15224.

 

Bedankt voor je tijd.

Download hier het complete rapport:

20230417 Overzicht zorginkoopbeleid 2024.pdf