Nieuws

SLIM Subsidie voor Fysiotherapie praktijken

26 juli 2021

Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen (SLIM)

 
Het leren en ontwikkelen van medewerkers is voor iedere onderneming van essentieel belang. Daarnaast zijn er nog de veranderingen op de arbeidsmarkt, zoals een verhoging pensioenleeftijd, snelle wijzigende inhoud van banen als gevolg van technologie of flexibilisering. Daarom vergoedt de Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen (SLIM) een deel van de kosten voor projecten die bijvoorbeeld gericht zijn op het versterken van een leerrijke werkomgeving binnen het bedrijf of het ontwikkelen van werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.
 

Onderwerpen

 1. Wie kan SLIM subsidie aanvragen?
 2. Welke initiatieven zijn subsidiabel?
 3. Opleidings- of ontwikkelplan
 4. Loopbaan of ontwikkeladvies
 5. Een nieuwe methode ontwikkelen of invoeren
 6. Subsidiabele kosten
 7. Het subsidiebedrag
 8. Projectduur en deadlines
 9. Profiteren van SLIM subsidie?

 

1.Wie kan SLIM subsidie aanvragen?

De SLIM-regeling kent drie doelgroepen:
1. Mkb-bedrijven Een gebrek aan tijd, kennis en/of financiële middelen van mkb-ondernemers staat de leercurve van medewerkers vaak in de weg.
2. Mkb-samenwerkingsverbanden Hierbij zijn minimaal twee mkb-ondernemingen betrokken. Als aanvrager (penvoerder) kunnen optreden: een mkb-onderneming, O&O-fonds, brancheorganisatie, werkgeversvereniging, werknemersvereniging en onderwijsinstelling.
3. Grootbedrijven in enkele sectoren Binnen bepaalde sectoren werken veel seizoenskrachten. In deze specifieke sectoren mogen ook grootzakelijke bedrijven SLIM subsidie aanvragen, omdat het creëren van een leerrijke omgeving binnen deze sectoren een extra uitdaging is. Het gaat om de sectoren:

 • Recreatie
 • Horeca
 • Landbouw

2.Welke initiatieven zijn subsidiabel?

 
Er zijn drie thema’s waarvoor SLIM subsidie kan worden aangevraagd:

 • Het doorlichten van de onderneming
 • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladvies
 • Het invoeren of ontwikkelen van een nieuwe methode

De regeling kent twee typen initiatieven:
1. Activiteiten gericht op het ondersteunen, begeleiden of invoeren van een methode in een mkb-onderneming die werkenden stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen door scholing tijdens het werk.
2. Activiteiten gericht op meer concrete instrumenten om mkb-ondernemers de ruimte te bieden om te onderzoeken welke scholing- en opleidingsbehoefte en mogelijkheden er zijn binnen het bedrijf en de medewerkers.
 

3.Doorlichten van de onderneming

 
Er kan subsidie worden aangevraagd om de organisatie door te lichten om zo inzichtelijk te maken wat de scholingsbehoefte en ontwikkelbehoefte van de onderneming is. Deze doorlichting moet uitmonden in een op de betreffende onderneming toegespitst opleidings- of ontwikkelplan waar de ondernemer en structureel vervolg aan kan geven.
 

4.Loopbaan- of ontwikkeladvies

 
Voor het ontwikkelen van een leercultuur in het mkb is het van belang dat er wordt gezien welke wensen, ambities en mogelijkheden de werkenden hebben, zodat hierop juist ingezet wordt. Daarom kan er subsidie aangevraagd worden voor het verkrijgen van loopbaanadviezen ten behoeve van de werkenden in een mkb-onderneming.
 

5.Een nieuwe methode ontwikkelen of invoeren

 
Waarbij de werknemers in het bedrijf worden gestimuleerd hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk. Voorbeelden hiervan zijn het aansluiten bij of opzetten van een bedrijfsschool, het creëren van een leerrijke omgeving door taakroulatie, een brede inzetbaarheid van medewerkers (job rotation), taakaanpassingen (job craften) of het ontwikkelen en toepassen van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met medewerkers.
 

6.Subsidiabele kosten

Welke kosten kunnen worden gesubsidieerd?

1. Externe kosten van minder dan € 125 per uur excl. BTW;
2. Directe loonkosten van eigen personeel (plus 32% opslag werkgeverslasten);
3. Overheadkosten, zijnde een toeslag van 15% voor externe- en loonkosten van eigen personeel;
4. Voor de werkgever zelf: vergoeding of gebruikelijke loonregeling belastingdienst.

Wat houdt mijn eigen investering in?

Dit betreft 20% (kleine onderneming) of 40% (middelgrote onderneming) de kosten zoals hierboven genoemd. Dit is interessant omdat je als werkgever sowieso al veel investeert in de ontwikkeling van je personeel maar ook je eigen uren mogen dus worden meegenomen in het percentage van de eigen investering.
 

7.Het subsidiebedrag

Het subsidiebedrag van de SLIM-regeling hangt af van de doelgroep die de subsidie aanvraagt en wordt hieronder toegelicht. Er wordt een ondergrens van € 5.000 subsidiabele kosten gehanteerd. Het totale budget voor 2020 is als volgt verdeeld: € 29,5 miljoen voor mkb-ondernemingen, € 1,2 miljoen voor grootbedrijven e n € 17,5 miljoen voor samenwerkingsverbanden.
 
Mkb-bedrijven

 • 60% van de subsidiabele kosten bij > 50 medewerkers en < 250 medewerkers
 • 80% van de subsidiabele kosten bij < 50 medewerkers
 • Maximaal subsidiebedrag van € 24.999 (m.u.v. landbouwbedrijven)*

 
Grootbedrijven

 • 60% van de subsidiabele kosten
 • Maximaal subsidiebedrag van € 200.000 (m.u.v. landbouwbedrijven)*

Samenwerkingsverbanden

 • 60% van de subsidiabele kosten
 • Maximaal subsidiebedrag van € 500.000 en maximaal € 200.000 per deelnemer (m.u.v. landbouwbedrijven)*

*Voor landbouwbedrijven is het maximale subsidiebedrag € 20.000.
 
 

7.Projectduur en deadlines

 
Er is een limiet aan de duur van de projecten. Deze is afhankelijk van de doelgroep. Bij mkb-ondernemingen mag een project maximaal 12 maanden duren, Bij zowel grootbedrijven als samenwerkingsverbanden is de maximale projectduur 24 maanden. Het subsidieproject mag pas starten op het moment dat de aanvraag door het Ministerie van SZW op volledigheid is getoetst en in behandeling wordt genomen. Ook de deadlines van de SLIM-regeling zijn verschillend per doelgroep.
 

 • Mkb-ondernemingen kunnen twee keer per jaar subsidie aanvragen; in maart en september wordt de regeling opengesteld.

Indienen en beoordeling

Subsidieaanvragen worden behandeld op basis van kwaliteitseisen en beschikbaar budget, eventueel in combinatie met een loting. Een aanvrager kan per aanvraagtijdvak maximaal één subsidieaanvraag indienen. Een aanvraag kan binnen het tijdvak worden ingediend via het e-portaal.
 

8.Profiteren van SLIM subsidie?

 
SLIM-aanvragen dienen aan verschillende kwaliteitseisen te voldoen.

We hebben een uitgeschreven basis subsidie aanvraag klaar voor wie mee wil doen. Daarin hebben we 2 speerpunten benoemd:


1. De organisatie door te lichten om zo inzichtelijk te maken wat de scholingsbehoefte en ontwikkelbehoefte van de onderneming is. Hiervoor maken we gebruik van een strategische scan die de input levert voor het opleidingsplan en vervolgens voor de methode die je wilt invoeren.

2. Een nieuwe methode ontwikkelen of invoeren waarbij de werknemers in het bedrijf worden gestimuleerd hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk. Het opzetten van een interne bedrijfsschool en implementeren van bijv. hospitality in je praktijk.

Het aantal medewerkers aan het project inclusief jezelf is mede bepalend voor de hoogte van het aan te vragen bedrag. Denk aan praktijkhouder, praktijkmanager, kwaliteitscoach, P&O manager, etc. Deelnemers aan het project worden niet vergoed.

Heb je nog vragen of ben je benieuwd of jouw activiteiten hier ook onder vallen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Wietze de Vries van Fys’Optima via 041 633 0 622 of e-mail.