Nieuws

Zorginkoopbeleid zorgverzekeraars versus praktijkbeleid

01 april 2019

Inkoop van zorg door zorgverzekeraars is een dynamisch gebeuren. Voor onze praktijken is het lastig en ook moeilijk om er een consistent beleid op te voeren vanuit de praktijk. Hierover krijgen we dan ook regelmatig vragen.

Hieronder willen we een aantal zaken weergeven die kunnen helpen om praktijkkeuzes hierin aan te scherpen.

1. Continue meebewegen of als praktijk de eigen koers varen

Er zijn duidelijk twee stromingen bij praktijken te onderkennen:
a. Als praktijk kijk je continue wat de zorgverzekeraars aan eisen stellen voor de verschillende contracten. Je past je zo aan dat je kunt voldoen aan de hoogste norm en het hoogste tarief. De continue aanpassingen in bedrijfsvoering die dit met zich meebrengen geven binnen de praktijk vaak onrust. Veel tijd en energie gaat zitten in het voldoen aan de hoogste norm van de verzekeraars.
b. Er is ook een grote groep praktijken die voor zichzelf heeft gekeken naar wat zij belangrijk vinden in de praktijk voor een optimale dienstverlening aan de cliënt. In deze praktijken is vaak een andere keuze gemaakt, waarbij niet altijd het hoogste tarief gedeclareerd kan worden, maar waar meer rust, tevredenheid en ruimte voor andere zaken in de praktijk aanwezig is. Belangrijk is om ervoor te zorgen dat de behandelindex niet oploopt tot boven het niveau waarop een beheersaudit zou kunnen volgen.

Fys’Optima geeft geen waardeoordeel over welke keuze beter is. Dat is aan de praktijken zelf.

2. Kwaliteitssystemen en zorginkoop
De afgelopen jaren zijn er heel wat kwaliteitssystemen de revue gepasseerd. HKZ werd als eerste kwaliteitssysteem geïntroduceerd in de zorg. Vervolgens kwam het geflopte Kwaliefy en de gedifferentieerde zorginkoop via de Plus-systematiek, gevolgd door het effectiviteitstraject. Nu zijn er ontwikkelingen bij Zilveren Kruis (en wellicht volgen andere zorgverzekeraars) waarbij het kwaliteitssysteem van KNGF-Plus en Keurmerk leidend zijn bij de zorgdifferentiatie.

Meer lezen over kwalteitssystemen

3. Zorginkoop op basis van dbc-achtige structuren
Wanneer je de zorginkoop beleidsplannen 2018 e.v. van de verschillende verzekeraars leest valt het op dat ze allemaal focussen op meer zorginkoop op basis van zorgtrajecten. Hieronder vallen aandoeningen met verschillende patiëntprofielen, waarvoor trajecten met afkappunten en vaste klinimetrie vastgelegd zijn en doorlopen worden tegen een vaste trajectprijs. Denk aan Claudicatio, COPD, Aspecifieke lage rugklachten, aspecifieke KANS, THP, TKP, VKB-plastiek e.d.

Wij denken dat dit in de toekomst steeds meer zal gaan plaatsvinden. Vanuit Fys’Optima zoeken we momenteel de samenwerking met partijen om hier vorm aan te geven zodat we onze praktijken ook op dit punt goed kunnen ondersteunen. Wanneer hierin meer duidelijkheid ontstaat zullen we onze praktijken hier uiteraard over informeren.

4. Toekomstvisie op fysiotherapie algemeen
Zoals in elke tijd zijn er ook nu kansen en bedreigingen voor het vak fysiotherapie. Hieronder een paar kansen en bedreigingen. Bij nadere interesse kan altijd verder gediscussieerd worden met je relatiebeheerder of kun je bellen met Fys’Optima via 0416 330 622.

• Dubbele vergrijzing (mensen worden ouder en de bevolkingspiramide vertoont tot 2040 een grote piek aan meer ouderen). Oudere mensen hebben vaak meer zorg nodig.
• Toenemende bewijzen dat fysiotherapie ook financieel waardevol is in relatie tot de totale zorgkosten, bij een toenemend aantal indicaties (substitutie van zorg).
• Nog steeds weinig beweging bij verzekeraars om door budgetverschuiving de verschuiving van 2e naar 1e lijn ook werkelijk fundament te geven.
• Naast fysiotherapeuten ook steeds meer andere beroepen actief op overlappend vlak. (preventie en curatie) Is dit concurrentie of samenwerking?