Strategische scan

Ondernemen is onderbouwde keuzes maken en die vervolgens succesvol operationaliseren. Zo worden gestelde doelen gerealiseerd. Dat klinkt eenvoudig, maar het vergt van de praktijk inzicht heeft in haar huidige situatie.

Denk hierbij aan zaken als de externe markt, interne omgeving en financieel positie. Samen met de missie en visie van jouw praktijk kunnen op basis daarvan onderbouwde keuzes worden gemaakt. Het operationaliseren van die strategische keuzes in concrete plannen van aanpak en het vervolgens structureel werken aan implementatie van die plannen vergt aandacht, kennis en structuur.

Fys’Optima biedt middels het beschikbaar stellen van tools en concrete  en ondersteuning de mogelijkheid om een uitgebreide praktijkscan te maken. Het analyseren van en interpreteren van de verkregen informatie doen we samen. Het is natuurlijk aan de praktijk om vervolgens strategie en beleid te bepalen.

Werkwijze

  1. Er wordt een eerste gesprek gepland tussen een Fys’Optima-coach en de contactpersoon van de praktijk. In dit gesprek worden doel en inhoud van de strategische scan besproken en worden relevante praktijkgegevens uitgewisseld.
  2. Na dit eerste gesprek ontvangt de contactpersoon documenten, om op diverse terreinen concrete gegevens te verzamelen.
  3. De coach maakt op basis van alle gegevens van de praktijk en deskresearch het strategisch praktijkrapport.
  4. In een tweede gesprek worden de uitkomsten van het rapport besproken. Dit kan leiden een strategisch plan voor de komende jaren. Ook wordt besproken hoe jouw praktijk de slag van strategie naar operationele implementatie gaat maken.

Wil je ook aan de slag met jouw praktijkstrategie of wil je meer inzicht door een gedegen SWOT, PEST en praktijk analyse? Vraag dan om meer informatie!

Kosten:
De tijd voor het opzetten van de structuur voor het onderzoeksrapport en het detecteren van de benodigde informatiebronnen hebben we al gedaan. Vraag naar de prijs van deze dienst.